Århus Festival for Samtidskunst præsenterede i 2004 Minority Report - en udfordring af intolerancen i Dagens Danmark. Et interdisciplinært udstillingsprojekt, som fandt sted i hele oktober måned på flere lokaliteter i og omkring Århus.

Udstillingen var kurateret af Kirsten Dufour Andersen, Trine Rytter Andersen, Tone O Nielsen og Anja Raithel.

Udstillingen debatterede og udforskede xenofobi og fremmedangst i Danmark og havde over 100 deltagere fra mange forskellige felter så som billedkunst, film, dans, musik, litteratur, kønsforskning, antropologi, sociologi, psykologi, politik.

Udstillingen var interaktiv på den måde at den inddrog publikum i debatter, workshops og events.

uddrag fra pressemeddelse:

INTRODUKTION
Minority Report: En udfordring af intolerancen i dagens Danmark er en interdisciplinær udstilling, som undersøger baggrunden for den mere udtalte intolerance over for og blandt etniske minoriteter i Danmark i de senere år. Udstillingen er co-kurateret af freelance kuratorerne Trine Rytter Andersen, Kirsten Dufour, Tone O. Nielsen og Anja Raithel og er den første udstilling i en række af større tilbagevendende internationale samtidskunstudstillinger, som Århus Byråd har taget initiativ til under overskriften Århus Festival for Samtidskunst.

Minority Report folder sig ud på forskellige lokaliteter i Århus og omegn i perioden 25. september – 24. oktober 2004 og præsenterer 63 dansk-bosatte og udenlandske billedkunstnere og filminstruktører samt 53 teoretikere, politikere, musikere, performere, netværk og kulturforeninger fra ind- og udland. De i alt 116 udstillingsdeltagere har alle, med vidt forskellige sociale og politiske udgangspunkter, arbejdet indgående med spørgsmålet om intolerance. Gennem billedkunst, film, musik, performance, forelæsninger, debatter, høringer, workshops og tekst igangsætter udstillingen en tværfaglig og tværnational indkredsning af intolerancen i Danmark, der på grund af deltagernes forskellige afsæt rejser nye typer spørgsmål, som forhåbentlig vil forny den fremherskende udlændingedebat i Danmark. I en måned omdannes Århus til en sprudlende platform for debat, hvor problemstillinger omkring intolerance og sameksistens visualiseres, analyseres og udveksles fra såvel minoritets- som majoritetsgruppernes synsvinkler i tæt dialog med udstillingens publikummer.

BAGGRUND
Intolerance over for etniske minoriteter er ikke noget nyt fænomen i Danmark. Men den synes i de senere år at have manifesteret sig kraftigere og bredere. Det danske samfunds udvikling i retning af et multietnisk samfund er, som det er tilfældet i en række andre europæiske lande, blevet ledsaget af en stadig mere udtalt fremmedfjendtlighed og tvivl, både hvad angår spørgsmålet om flygtninge og indvandreres adgang til Danmark og tilstedeværelsen af etniske minoriteter i det danske samfund. Det synes inden for de senere år at være blevet mere legitimt at give åbent udtryk for sin fremmedfjendtlighed, både blandt majoritets- og minoritetsgrupper.

På det politiske område har udviklingen resulteret i en lang række stramninger af udlændingelovgivningen, og Danmarks immigrations-, integrations- og repatriationspolitik hører nu til blandt de mest restriktive i verden. Socialt har udlændingespørgsmålet bidraget til en øget polarisering mellem fortalere for indvandringsstop, fuld assimilation og et homogent Danmark på den ene side og fortalere for indvandring, pluralistisk integration og et multietnisk Danmark på den anden side. Debatten er præget af stædige og forudsigelige yderpositioner, og begge fløje kaster med skyts, der har til hensigt at appellere til befolkningens følelser – medfølelse eller angstfølelser – snarere end demokratiske og etiske principper om ligestilling. Udviklingen og den internationale kritik til trods afviser Danmark officielt, at fremmedhad, racisme og diskrimination skulle have fået et stærkere fodfæste i det danske samfund.

INTENTION
Minority Report ønsker med udgangspunkt i den aktuelle danske situation at gå bag om intolerancens stigende legitimering og undersøge dens årsager og forudsætninger, mekanismer og funktioner, retninger og former. Udstillingen forsøger at belyse, hvad der socialt og politisk har banet vejen for den stigende fremmedfjendtlighed i Danmark, hvilke ideologiske og psykologiske operationer den baserer sig på, og hvordan den udøves i den sociale, politiske, kulturelle og juridiske sfære.

Dermed tager Minority Report afstand fra opfattelsen af intolerance som et “naturligt”, “iboende”, “essentielt” og dermed “uundgåeligt” aspekt af den menneskelige natur og hævder, at den er en konstruktion skabt af en række specifikke psykologiske, ideologiske, sociologiske, økonomiske og politiske forhold. Gennem blotlæggelsen af intolerancens konstruktion håber udstillingen at skabe dybere indblik i måden den opererer og dermed bane vejen for alternative modeller for frugtbar sameksistens.

Skønt Minority Report tager sit udgangspunkt i Danmark, rækker dens intention således langt ud over landets grænser og bliver relevant for det stigende antal nationer, som gennemlever en lignende udvikling netop nu.

STRUKTUR
Minority Report udfolder sig konkret i fire stationer for permanente aktiviteter og løbende programmer samt en række satellitter udgjort af stedsspecifikke aktiviteter og midlertidige interventioner i konkrete miljøer. De forskelligartede lokaliteter levner plads for forskellige metodiske tilgange til udstillingens tema:

I Station 1: Ridehuset – der udgør udstillingens centralnervesystem med Informations- og Kommunikations Center, Debatzone, Scene, Café og Børnehjørne – afholdes forelæsninger, debatter, høringer, koncerter og forskellige performances. I Ridehuset findes desuden en kunstudstilling med blandt andet kunstvideobiograf, maleri, fotografi, lyd- og videoinstallationer samt værker, der er skabt specielt til bygningens interiør og eksteriør.

Station 2: Århus Kunstbygning danner rammen for præsentationen af en række kunsthistoriske nøgleværker samt en række nye projekter skabt specielt til Minority Report af inden- og udenlandske kunstnere og netværk. Værkerne og projekterne i Århus Kunstbygning forholder sig alle dekonstruktivistisk og/eller repræsentationskritisk til spørgsmålet om intolerance og sameksistens.

I Station 3: Biografen Øst for Paradis vises et filmprogram bestående af i alt 14 kunstvideoer, dokumentar-, spille-, børne- og ungdomsfilm af både inden- og udenlandske filminstruktører og billedkunstnere. Filmene uddyber med en historisk spændvidde fra de tidlige 1970’ere og op til i dag forskellige aspekter af udstillingens tema. Børne- og ungdomsfilmene vises i dagtimerne, mens de øvrige film vises i aftentimerne.

Station 4: Bogen er en 152-siders publikation, som er tænkt som et to-dimensionalt udstillingsrum for de deltagere, der arbejder i tekst- eller montageform. Bogen præsenterer artikler, projekter og montager, som perspektiverer intolerance og sameksistens teoretisk, historisk og kulturelt.

Omkring de fire stationer kredser en række satellitter: projekter, interventioner og arrangementer skabt til specifikke miljøer og pladser i Århus af kunstnere, kulturforeninger og teoretikere i forsøget på at nå ud til og engagere en lang række forskellige befolkningsgrupper i udstillingens tema.

For den besøgende danner stationerne og satellitterne tilsammen en kalejdoskopisk indkredsning af udstillingens overordnede tematik, hvor en række analyseværktøjer gradvist opbygges til at forstå intolerancens forudsætninger og operationer, som beskueren bevæger sig fra lokalitet til lokalitet, fra arrangement til arrangement.

PUBLIKATIONER
Minority Report ledsages af en Bruger Guide indeholdende kuratorisk statement, deltagerbiografier og program for udstillingens lokaliteter og arrangementer. Information om udstillingen og dens program kan også findes på websitet www.minority-report.dk.

Se en fuld dokumentation på www.minority-report.dk / Foto her på siden: Poul Erik Balle

Olafur Eliasson udpeger i ART FORUM Minority Report som den vigtigste udstilling i Danmark i 2004 Læs:

Minority Reports undervisningsmateriale SE